Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CBR12/2018

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 11.12.2018

Pobierz:  Zapytanie ofertowe nr CBR12.2018

Pobierz: Formularz oferty dla CBR12.2018 wraz z oświadczeniem o braku powiązań

Zapytanie ofertowe na „Budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy „Roztocze” Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami” – CBR7/2018.

„Roztocze” Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman, ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz „Procedur udzielania zamówień przez dotacjobiorców” w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy „Roztocze” Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami” – CBR7/2018.

 

Poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Pobierz: Ogłoszenie Nr 1114546 opublikowane w bazie konkurencyjności dnia 28.05.2018 r

Pobierz: Zapytanie ofertowe – 28.05.2018 r.

Integralną częścią Zapytania Ofertowego są załączniki:

Pobierz: Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Dokumentacja projektowa

Pobierz: Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Projekt umowy

Pobierz: Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Formularza Ofertowego

Pobierz: Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Wzór wykazu robót budowlanych

Pobierz: Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Wzór wykazu osób

Pobierz: Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem)

Pobierz: Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Firma Roztocze – Laureat nagrody głównej w konkursie Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu 2017

Firma była oceniana w.g następujących kryteriów:
– wysokość średniej płacy
– zapłacone podatki do skarbu państwa
– wzrost zatrudnienia 2014/2016
– wzrost eksportu
– nakłady inwestycyjne
– nakłady na badania i rozwój
– posiadane patenty
– nakłady na działalność charytatywną
Organizatorem konkursu była gazeta Rzeczpospolita i Fundacja Patriotyzmu Gospodarczego.