Firma

 

Firma ROZTOCZE Zakład Usługowo-Produkcyjny Rak Roman
w dniu 28.10.2016 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

„Zwiększenie konkurencyjności firmy Roztocze Zakład Usługowo-Produkcyjny Roman Rak poprzez rozwój centrum badawczo-rozwojowego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie: 1.3

Całkowita wartość projektu wynosi:
2 612 018,26 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
1 061 796,04 PLN

 

 

Krótki opis projektu:

Cel projektu – stworzenie centrum badawczo-rozwojowego do końca 31 grudnia 2017r. Główny obszar działania: efektywne projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych lub ze stopów cynku, wprowadzanie na rynek nowych technologii wykonania, narzędzi oraz sprawdzanie ich właściwości materiałowych i wymiarowych. Zadanie do zrealizowania w ramach projektu – zakup nowych środków trwałych (tj. drukarki 3D, spektometru, urządzeń do przygotowania próbek i badań mikroskopowych, chropowatościomierza, linii kontroli penetracyjnej, spektrofotometru, twardościomierza, twardościomierza skala A i D, suwmiarki, specjalistycznego komputera do badań naukowych) oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. licencji Solidworks, oprogramowania do symulacji wtrysku – tworzywa sztuczne, oprogramowania do symulacji wtrysku – ZnA1), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum badawczo-rozwojowego. Grupę docelową stanowić będą: 1. Przedsiębiorstwa funkcjonujący w ramach istniejących klastrów (w wyniku wspólnie prowadzonych badań, zacieśni się współpraca pomiędzy nimi). 2. Przedsiębiorstwa: lokalni i zagraniczni, biorący udział w badaniach rozwojowych i kreowaniu nowych produktów i usług. 3. Instytucje naukowe. Główne wskaźniki: a) 30 przedsiębiorstw skorzysta ze wspartej infrastruktury badawczej. b) 1 przedsiębiorstwo otrzyma dotacje. c) inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw na kwotę: 1 550 222,22 PLN. d) 1 przedsiębiorstwo współpracować będzie z ośrodkami badawczymi. e) przedsiębiorstwo poniesie nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej: 1 061 796,04 PLN.

 

Data publikacji : 28.10.2016r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Firma ROZTOCZE Zakład Usługowo-Produkcyjny Rak Roman
w dniu 11.08.2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

„Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie: 1.3

Całkowita wartość projektu wynosi:
9 993 422,19 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
2 399 999,99 PLN

 

Krótki opis projektu:

Cel projektu rozwój, informatyzacja centrum badawczo-rozwojowego oraz budowa specjalistycznego budynku CBR do końca 31 grudnia 2019r. Główny obszar działania: efektywne projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych lub ze stopów cynku, wprowadzanie na rynek nowych technologii wykonania, narzędzi oraz sprawdzanie ich właściwości materiałowych i wymiarowych. Zadania do zrealizowania w ramach projektu zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego. W oparciu o nowy sprzęt B+R zostanie poszerzony katalog usług wnioskodawcy m.in. badanie pokryć malarskich, Usługa badania stopnia ochrony (IP); Usługa badania momentu obrotowego; Usługa pomiaru geometrii detalu na projektorze; Usługa dobrania odpowiednich materiałów do danego produktu w celu otrzymania pożądanej odporności korozyjnej; Usługa badania materiałów na działanie podwyższonej/obniżonej temperatury(-40 °C ÷ +150°C). Grupę odbiorców nowych i zmodyfikowanych usług stanowić będą: dotychczasowi kontrahenci wnioskodawcy – 1500 firm; przedsiębiorstwa współdziałające w obrębie klastra, jednostki naukowe. Dzięki realizacji projektu wnioskodawca – firma Roztocze otrzyma wsparcie, poniesie nakłady na infrastrukturę badawczo-rozwojową.