Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Na stronie internetowej www.roztocze.eu należącej do RST ROZTOCZE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 • rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez RST ROZTOCZE Sp. z o.o. .
 • prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w RST ROZTOCZE Sp. z o.o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski w związku ze świadczeniem Usług, zostały zawarte w ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dostępnej na stronie https://roztocze.eu/pl/rodo
 1. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookie i innych podobnych
  technologii przez RST ROZTOCZE Sp. z o.o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski zostały zawarte w „Polityka cookies” dostępne na stronie https://roztocze.eu/pl/cookie.
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie, są użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
 • LOGOWANIE CAD – LOGOWANIA CAD dostępny na stronie https://roztocze.eu umożliwia zalogowanie się na konto użytkownika oraz pobranie materiału graficznego. Konto zostaje założone po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem firmy i podaniem danych w postaci e-mila Użytkownika i przypisaniu do niego konta hasła. Po zalogowaniu Użytkownik zmienia hasło na swoje.
 • RST ROZTOCZE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski – Usługodawca.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – strony internetowej https://roztocze.eu
 • Usługodawca – RST ROZTOCZE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Zamojska 42, 22-600 Tomaszów Lubelski.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem
 • Użytkownik – każda osoba wchodząca na stronę̨ internetową https://roztocze.eu
 1. RST ROZTOCZE Sp. z o.o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski świadczy usługi drogą elektroniczną, objęte niniejszym Regulaminem, za pomocą̨ strony internetowej https://roztocze.eu
 1. Świadczone Usługi polegają̨ na:
 • udostępnianiu treści i informacji o RST ROZTOCZE Sp. z o.o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski.
 • udostępnianiu informacji o świadczonych przez RST ROZTOCZE Sp. z o.o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski usługach i produktach.
 • udostępnianiu usługi LOGOWANIA CAD oraz pobieranie materiałów graficznych.
 • Udostępnianiu usługi SKLEP
 • Udostępnieni usługi Chat
 1. Usługa LOGOWANIA CAD umożliwia logowanie się i korzystanie z bazy danych graficznych Firmy RST ROZTOCZE Sp. z o.o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, bez konieczności kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Utworzenie konta oraz późniejsze logowanie wiąże się z podaniem adresu poczty elektronicznej.
 1. Usługa Sklep – umożliwia zakup produktów z asortymentu Firmy
 1. Usługa Chat – umożliwia kontakt z pracownikiem Firmy RST ROZTOCZE Sp. z o.o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski

 

II. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się̨ z treścią Regulaminu.
 1. Zawarcie umowy następuje w momencie:
 • otworzenia strony internetowej https://roztocze.eu,
 • wysłania wiadomości przed założeniem konta do pracownika firmy,
 • Rejestracja konta użytkownika,
 • logowanie się za pomocą usługo LOGOWANIA CAD i pobierania materiałów graficznych.
 • Wysłanie wiadomości przez Chat
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych usług, tj.:
 • w przypadku dostarczania treści na stronie https://roztocze.eu do momentu zamknięcia strony;
 • w przypadku Formularza LOGOWANIA CAD – do momentu wysłania wiadomości, pobrania materiału graficznego lub opuszczenia poprzez wylogowanie się z Formularza LOGOWANIA CAD, bądź opuszczenia strony.
 • W przypadku zakładki Sklep do czasu przejścia na stronę Sklepu
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie wiąże się z opłatami po stronie Użytkownika na rzecz Usługodawcy.
 1. Użytkownik, może korzystać z usług LOGOWANIA CAD po dokonaniu rejestracji za pomocą adresu e-mail i przypisaniu dla Użytkownika hasła (po utworzeniu konta użytkownika). Koniecznością dla utworzenia konta Użytkownika jest podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), nie potrzebujemy innych danych osobowych Użytkownika.
 1. Korzystanie z funkcjonalności Formularza LOGOWANIE CAD, wymaga obowiązkowego podania adresu e-mail Użytkownika oraz zapoznania się Użytkownika z niniejszym Regulaminem.
 1. Dla funkcji Sklep użytkownik może korzystać z usług po przejściu na stronę sklepu. Sklep posiada własne zasady korzystania z jego usług.

 

III. Warunki korzystania z Usług

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań́ mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.
 1. RST ROZTOCZE Sp. z o.o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Usług, w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 1. Usługodawca świadczy usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych strony https://roztocze.eu wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
 1. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub polskiego prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z usług oraz podjąć́ działania wyjaśniające, mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności, dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, którego działania uzna za szkodliwe, lub który łamie którekolwiek z postanowień́ Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług jest uzależnione od decyzji Usługodawcy.
 1. Za przerwy w dostępności Usług spowodowane ww. okolicznościami Użytkownikowi nie przysługują̨ roszczenia finansowe.
 1. Usługi mają charakter informacyjny oraz kontaktowy. Usługodawca w najszerszym możliwym zakresie, dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności publikowanych treści do określonego celu lub zastosowania.
 1. Strona https://roztocze.eu oraz wszystkie jej elementy, jak również wszystkie materiały dostępne w Usługach są̨ chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 1. Użytkownik zobowiązuje się̨ do korzystania z Usług z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

 

IV. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz z dostęp̨em do Internetu.
 1. W przypadku Formularza LOGOWANIE CAD niezbędne jest, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Do pobrania materiałów graficznych dostępnych po zalogowaniu się na konto Użytkownika poprzez Formularz Logowanie CAD nie potrzebny jest specjalistyczny program komputerowy do tworzenia materiałów graficznych. Program taki potrzebny jest w momencie chęci otworzenia pobranego pliku.

 

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iso@roztocze.eu lub na piśmie, kierując korespondencję na adres Usługodawcy RST ROZTOCZE Sp. z o.o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski.
 1. Reklamacją może być zastrzeżenie, uwaga dotycząca świadczenia usług oraz wyrażenie przez klienta niezadowolenia z wyrobu, przebiegu procesu sprzedaży, niespełnionych oczekiwań, dezaprobata z zaistniałego stanu, który odbiega od oczekiwań w stosunku do konkretnego wyrobu.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie w tym dane Usługobiorcy umożliwiające kontakt z nim, opis problemu z usługą lub wyrobem, numer wyrobu, numer zamówienia, ilość. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w możliwie jak najkrótszym czasie, pierwsza odpowiedź na reklamacje przekazywana jest do 24 godzin od otrzymania reklamacji. Ostateczna odpowiedź wraz z raportem wysyłana jest do 14 dni roboczych na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację chyba, że Usługobiorca składający reklamację wskazał inny adres tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
 1. W przypadku dokonywania reklamacji asortymentu reklamacja nie może być złożona bez podania danych Firmy
 1. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem, która jest nieuznana definitywnie przez Usługodawcę nie podlega dalszemu rozpatrzeniu, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odwołania.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 1. Usługodawca może zmienić Regulamin w zakresie Usług świadczonych Użytkownikom, będącym konsumentami z następujących, ważnych przyczyn:
 • ze względu na zmianę̨ przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia Sądu
  lub decyzji organów administracji,
 • ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie
  korzystania z Usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
 • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu strony https://roztocze.eu lub którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, m.in. w sytuacji rozpaczęcia ́świadczenia nowych usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.
 1. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie https://roztocze.eu.
 1. W relacjach z Usługodawcą stosowany jest język polski.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 1. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, właściwy jest sąd

 

Niezależnie od powyższego, Usługodawca deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. zgodnie z trybem przewidzianym przez UOKIK na stronie www.uokik.gov.pl.