Firma

Zapytanie ofertowe nr CBR1/2018

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy szafy metalowej na odczynniki chemiczne, stół laboratoryjny wyspowy oraz dygestorium w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 17.01.2018

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr CBR1.2018
Pobierz: Formularz oferty dla CBR1.2018 wraz z oświadczeniem o braku powiązań

 

Uprzejmie informuję, że zostały ocenione oferty dostarczone na adres mailowy cbr@roztocze.eu na zapytanie ofertowe Nr CBR1/2018 na dostawę  szafy metalowej na odczynniki chemiczne, stół laboratoryjny wyspowy oraz dygestorium w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Bardzo dziękuję za złożenie oferty. Zamawiający unieważnia postępowanie bez podania uzasadnienia zgodnie z punktem 6.2 Zapytania ofertowego nr CBR1/2018.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.


Zapytanie ofertowe nr CBR2/2018

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy dygestorium w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 15.02.2018

Pobierz:  Zapytanie ofertowe nr CBR2.2018
Pobierz: Formularz oferty dla CBR2.2018 wraz z oświadczeniem o braku powiązań


Zapytanie ofertowe nr CBR7/2018

„Roztocze” Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman, ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz „Procedur udzielania zamówień przez dotacjobiorców” w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy „Roztocze” Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami” – CBR7/2018.

 

Poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Pobierz: Ogłoszenie Nr 1114546 opublikowane w bazie konkurencyjności dnia 28.05.2018 r

Pobierz: Zapytanie ofertowe – 28.05.2018 r.

Pobierz: Projekt budowlany

Pobierz: Przedmiary budowlane

Pobierz: Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Integralną częścią Zapytania Ofertowego są załączniki:

Pobierz: Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Dokumentacja projektowa

Pobierz: Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Projekt umowy

Pobierz: Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Formularza Ofertowego

Pobierz: Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Wzór wykazu robót budowlanych

Pobierz: Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Wzór wykazu osób

Pobierz: Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem)

Pobierz: Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Pobierz: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 18.06.2018 r.

Pobierz: Informacja o wyborze oferty CBR7/2018