Rodo Fundacja

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w FUNDACJI PARASOL ROZTOCZA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO), przedstawiamy poniżej informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Parasol Roztocza z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, przy ulicy Zamojskiej 42A, NIP 921-203-12-86 REGON 360888475, KRS 0000545849, tel. (+48) 668 897 229, fundacja@parasolroztocza.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tulej, kontakt możliwy pod numerem tel. nr. +48 84 664 3502 w.31;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• Art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• Art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes administrator;

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji zadań statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat.

6. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

8. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas naszym pracowniom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom: ZUS, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek przekazania wsparcia dla Fundacji.