rodo fundacja 2

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w FUNDACJI PARASOL ROZTOCZA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO), przedstawiamy poniżej informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Parasol Roztocza z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, przy ulicy Zamojskiej 42A, NIP 921-203-12-86 REGON 360888475, KRS 0000545849, tel. (+48) 668 897 229, fundacja@parasolroztocza.

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tulej, kontakt możliwy pod numerem tel. nr. +48 84 664 3502 w.31;

 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes administrator;

lub

 • 9 ust.2 lit. a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;
 • 9 ust.2 lit. d) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą
 • 9 ust. 2 lit. h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji zadań statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat.

 

 1. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

 

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

 

 1. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas naszym pracowniom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom: ZUS, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

 

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uzyskania wsparcia od Fundacji.